Onze gemeente

De Nederlandse Gereformeerde Kerk in Middelharnis telt circa 250 leden. Ze wonen verspreid op het eiland Goeree-Overflakkee. Onze kerk maakt deel uit van een verband van ruim 270 kerkelijke gemeenten in Nederland met in totaal ongeveer 125.000 leden: de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.

Vanaf de 28 augustus 2022 is dominee Ruard Stolper onze predikant. De kerkenraad bestaat verder uit vier ouderlingen en vier diakenen. De gemeente is verdeeld in vier wijken.

Wat geloven wij:

Een mooie wereld met mooie mensen

Wij geloven dat de aarde er niet voor niets is en dat het geen toeval is dat zij bestaat. De pracht, de diversiteit van alles wat er leeft, wijzen ons op een creatieve Maker. De kracht en de macht van de zeeën en de winden, die ons eiland soms teisteren, doen ons omhoogkijken naar de machtige Maker van alles wat bestaat. Die Maker kennen wij persoonlijk omdat Hij zichzelf aan ons heeft bekend gemaakt door de geschiedenis van de mensheid. Die geschiedenis van God en mensen vinden wij in de Bijbel. De Bijbel is een verzameling boeken over het leven tussen de ene en ware God en mens.
Daarin ontdekken wij dat de wereld gemaakt is door God en dat God het mooi vond en goed. Het begin van de Bijbel, het verhaal van mens en God, begint niet met kommer en kwel, maar met de prachtige wereld (Genesis 1, het eerste hoofdstuk uit de Bijbel). Ook de mensheid is goed gemaakt. Er staat zelfs: naar het beeld van God. Wij mochten Gods glorie weerspiegelen door met onze creativiteit de aarde op te bouwen en met een zekere macht de wereld onder te regeren. Veel daarvan zien we vandaag de dag terug. Er is geen wezen op de wereld dat de wereld zo gebruiken kan als wij. Veel van onze menselijke creativiteit zien we terug in de samenlevingen die zijn opgebouwd, de kunst, de prachtige gebouwen, de techniek die voortschrijdt. We zien gelukkig veel harmonie in menselijke relaties. De kunst van het samenleven, de bewogenheid voor elkaar. Prachtig hoe de mens nobel kan zijn en mooi is gemaakt.

Een gebroken wereld met kwade mensen

Maar als daarmee alles gezegd zou zijn, dan konden we stoppen met onze belijdenis. Iedereen die op aarde leeft, merkt dat het niet vanzelf gaat op de wereld. Er is veel, heel veel, dat niet goed is. We merken dat mensen niet alleen heel creatief zijn in het opbouwen van de wereld, maar ook zeer vindingrijk in het afbreken van de wereld. We kennen de mens niet alleen als zorgzaam, maar ook als vernietigend. De mens heeft een hoge positie, maar ze gebruikt haar macht dikwijls om te beschadigen, te doden, te misbruiken, te vernietigen. Hoe kan dat? Sommigen zeggen: dat is onze vrije keuze. Maar waarom zouden wij vrij kiezen om elkaar zulke vreselijke dingen aan te doen? Waarom, ontdek ik vaak in mijzelf dat ik anderen pijn doe, schade aanricht. Waarom ben ik vaak meer op mijn belang gericht en niet op dat van God, de wereld en mijn medemens? Waarom merk ik dat, hoe harder ik probeer, hoe meer ik struikel? Waarom moet elk mens leven om te sterven?
God leert ons het antwoord op die vragen. In de Bijbel staat dat de mens haar vrije positie gebruikte om God van zijn troon te stoten. We hebben ons losgerukt van onze Maker. Wij hebben de levenslijn met Hem die alles heeft gemaakt doorgeknipt. Hierdoor is er kwaad in de wereld gekomen. Het kwaad is het ontbreken van het goede. Het kwaad is het weglopen van God en Zijn bedoeling met het goede leven. Als het aan ons lag dan was de wereld voor altijd gedoemd zo te blijven. Dan was er niets meer in het leven dan pakken wat je pakken kan, pluk de dag voor magere Hein je halen mag. Maar hierin toont God dat Hij ons niet is, dat Hij ons steeds bleef opzoeken en met ons een nieuwe start maakte. Eerst heeft Hij zichzelf eeuwenlang aan één klein en onderdrukt volk verbonden. Het eerste deel van de Bijbel wat je misschien kent als Oude Testament gaat grotendeels over Gods weg met dit volk. Hij bevrijdde dit volk toen het door Egypte werd gebruikt als slaven. Hij gaf het een nieuw land in bezit, en door wetten en regels toonde God hoe Hij met de mensen wilden omgaan. Hij maakte aan Israël ook zijn Naam bekend die wij vertalen met ‘de Aanwezige, Hij die is en zijn zal’  Door Israël wilde Hij alle volken op aarde tonen dat Hij de God van het heelal is en dat Hij het recht en vrede voor ogen heeft. Hij verbood de beruchte kindoffers en eiste van zijn volk dat ze recht zouden doen voor de zwakken in hun samenleving. In vele opzichten uniek.
Alleen toonde ook Israël dat zelfs een volk waaraan God zich speciaal verbindt niet in staat is om het goede te doen. Op den duur gaan ook de Israëlieten net als de volken om hen heen kinderen offeren, en stapelen ze onrecht op onrecht. Project Israël lijkt mislukt. Als het aan mensen ligt is de wereld gedoemd te mislukken. Ware het niet dat God aan Israëls koning David beloofde dat ondanks wat mensen doen, Davids troon voor altijd zou blijven bestaan.

Een wereld in herstel met bevrijde mensen

Op een unieke wijze wordt die belofte in gelost als rond het begin van onze jaartelling een ver achterkleinkind van David wordt geboren die de naam Jezus krijgt. Hij heet Jezus, zo vertelt een van de eerste kroniekschrijvers over het leven van Jezus, omdat Hij het volk zal redden van zijn zonden. De Koning die komt, zal zijn volk niet redden van de omringende volkeren, maar van zonden. Tijdens Jezus leven maakt Hij de mensen steeds meer duidelijk dat Hij niet zomaar een mens is, maar dat Hij op wonderlijke wijze zelfs de Zoon van God is. Hij kwam naar de aarde als een mens zonder zonde. Waar ik niet jouw zonden kan dragen, daar kan Hij het wel. In Jezus ontmoeten wij twee bijzondere eigenschappen van God. God haat het kwaad wat wij berokkenen, maar heeft de mens zelf lief.
De zonde is wat de Bijbel motor van het menselijke hart noemt nadat ze God de rug hadden toegekeerd. Waar God van ons vraagt om Hem op de eerste plaats te zetten, onze naaste op de tweede plaats en daarna onszelf; draait de mens het om, ik op de eerste plaats (als een god), daarna mijn naaste als het mij uitkomt en tot slot God in de verre verte. Zonde is de bron van al het kwaad. Ons menselijk hart dus. Daarvoor kwam Jezus op aarde. Hij is gekomen om te sterven. Nog zo’n raadselachtige zin. Ja Jezus was geen onderwijzer met een leuke leer, Hij was niet een held met bliksem en legers. Wel deed hij wonderen. Hij genas zieken, Hij dreef boze geesten uit, Hij maakte eten voor duizenden. Dat deed Hij tijdens zijn leven om te tonen Wie hij was en waarom Hij kwam: om leven en goedheid te geven. Deze Jezus eindige echter aan het kruis. Een martelwerktuig van de Romeinen. Hij stierf, zo leert de Bijbel om ons te redden van de dood en de zonde. Hij stierf, maar het wonder is dat Hij na drie dagen opstond – vele getuigen hebben het gezien – hij overwon de dood, Hij overwon de neerwaartse spiraal waarin de mensheid gevangen zit. Jezus droeg onze zonden aan het kruis. Waarom? Omdat God liefde is. Hij wilde niet anders dan Zichzelf tonen. Waar mensen weglopen bij ellende, zocht God de ellende op. Waar wij geloven in onaantastbare helden, daar was Jezus de gewonde Heelmeester, de kwetsbare Koning die uit alle macht diende.
Dat gelooft de kerk. De kerk gelooft ook dat er alleen herstel van leven is door in Hem te geloven en Hem te laten werken in ons. Jezus ging niet weg zonder ons Zijn Heilige Geest te beloven die onze harten overwint voor de liefde van God. We zijn vrijgemaakt van de last van de zonde met nog maar een missie: God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. De kerk komt samen om te oefenen in het leven voor Jezus. Dat kan je niet in je eentje. Want wat Jezus herstelt is niet alleen jouw hart. Hij herstelt het om jouw hart te gebruiken waarvoor het bedoeld is: liefhebben. Tegelijk weten we heel goed dat de kerk niet perfect is. Zij is een gemeenschap van mensen en onze zonde is vergeven, maar helemaal bevrijd ervan zijn wij niet. Daarom is er genoeg kritiek te uiten op ons als kerk.
Daarom blijven ook niet bij wat we nu zijn, maar kijken we vooruit. Beter gezegd, we vestigen onze blik naar boven, naar God.Hij is begonnen met zijn reddingsplan, maar Hij zal het ook voltooien. Jezus is opgestaan en zit nu bij zijn Vader in de hemel. Hij komt ook terug, om de overwinning op te eisen en voorgoed af te rekenen met gebrokenheid, met het kwaad, met onrecht.

Jezus kwam ook voor jou!

Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze hele korte belijdenis u doet duizelen. Misschien proef je met ons een verlangen naar echte vrijheid, vrede en goedheid.  Veel ervan snap je nog niet, maar je voelt al aan: er is hoop. Je mag een leven lang ontdekken wat dit betekent. Wees welkom om eens langs te komen bij een kerkdienst, en kom gerust eens een praatje maken. Jezus belooft immers niet voor niets dat wie zoekt, zal vinden, wie klopt aan de deur, voor hem zal worden opengedaan. En: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Bij hem vindt je ziel rust, kom je op adem, vind je het goede leven!