Kom tot je doel: word uitdelers van genade

NGK Middelharnis https://ngkmiddelharnis.nl

Geliefden van de hemelse Vader,

Ik denk dat weinigen als ze opstaan een idee hebben wat hun doel zal zijn deze dag.  Je hebt misschien een agenda af te werken. En je zult ook wel een doel hebben als je aan een dag begint waarop je echt iets belangrijks gaat doen. Bijvoorbeeld je examen, dan hoop je te slagen. Een belangrijk sollicitatiegesprek, dan hoop je de baan te krijgen.

Maar wat is ons doel voor het alledaagse en het gewone leven? Sleutelmomenten zijn belangrijke momenten, maar het grootste deel van ons leven bestaat uit gewone dagen. Wanneer heb ik dan mijn doel gehaald voor mijn leven? Wanneer kan ik tegen mezelf zeggen: ik heb mijn levensdoel behaald — als je dat al kan zeggen — want hé als iets niet te plannen is, is dat je leven. Maar goed, je kan wel ergens naar streven. Waarvoor leef je eigenlijk?

Vandaag is het startzondag, en wel op twee manieren. Het is startzondag voor ons als gemeente. We proberen een start te maken met een nieuw seizoen over ‘samen bidden’ ook al weten we nog helemaal niet hoe alles vorm krijgt in deze tijd. Maar het is ook startzondag als drie jonge mensen vandaag en public zeggen dat Jezus hun Heer en Redder is. Jullie maken een start voor de rest van je leven.

Maar wat is Gods wil dan voor ons leven. Wanneer hebben wij ons doel behaald? Dat is een grote vraag. Voor je gevoel te groot. Hoe kan ik nu een doel voor heel mijn leven hebben? Toch is er een groter doel voor ons weggelegd. Het is een levensdoel dat ook bij ieder mens in te passen is. Als je directeur bent zul je met dit doel voor ogen groeien als directeur. Als man of vrouw zul je groeien als echtgenoot. Als werknemer zul je groeien als collega. Waar je ook bent, God heeft een doel met ieder van ons. Ieder mens is geroepen tot een groter doel. En dat hoeft niet vaag te blijven.

De oproep van deze dienst zal dan ook zijn:

Kom tot je doel: word uitdelers van genade

Ik ga dat doen aan de hand van 1 Petrus 4:7-11. En daarin ga je ontdekken hoe gebed ons tot ons doel brengt. Eerst de tekst:

1 Petrus 4:7–11 NBV 7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

We zien hier dus een aantal instructies van Petrus. Zo op het oog lijken het allemaal losse opdrachten, maar eigenlijk zijn ze allemaal verbonden. Laat me die verbinding mogen maken.

  • We hebben vorige week ontdekt in de verzen 1-6 dat Petrus ons oproept niet langer mee te lopen met andere mensen achter je eigen verlangens aan, maar om Gods wil te doen. Een losbandig leven, een grens-e-loos leven is een leven dat over andermans grenzen heen gaat. Dus we moeten niet meer meedoen met de wereld. De wereld heeft maar één agenda: koning ego. Maar Gods doel voor ons leven, zijn wil dat is zoveel rijker en geeft zoveel blijdschap, dat brengt nieuw leven!
  • Dat begint met een levenshouding: Wees helder van geest om te kunnen bidden. Waarom moeten wij helder van geest zijn? Waarom moet je wakker en alert zijn? Omdat het einde van alles nabij is. Je kan ook vertalen: alles komt tot zijn doel. God is zijn herstelplan aan het voltooien. Gods plan om de wereld weer tot Zijn be-doel-ing te maken waarin ieder mens, plant en dier bloeit. Gods bedoeling is dat we elkaar tot bloei brengen. En daarom moet je dus wakker zijn om te bidden! Waarom bidden? Omdat bidden ons bij de Vader brengt. Bidden helpt ons te richten op Zijn wil voor ons leven. Bidden helpt ons op Gods doel te focussen.
  • En wat is Gods doel dan? Dat zien we aan het slot: Want zo doet u alles tot eer van God. Het doel van de schepping is dat alles God prijst. Dat de schoonheid van de Here zichtbaar wordt in alles wat leeft. Daarom heeft Jesaja het in Jesaja 55:12 over bergen en heuvels die uitbreken in gejuich en bomen die klappen in hun handen als de Heer bevrijdend optreedt.

Jesaja 55:12 NBV 12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.

De schepping geeft haar schepper een podium. Want waar de Schepper is, daar is leven. Het is zoals de profeet Jesaja in de hemel hoort het lied der engelen, Jesaja 6:3

Jesaja 6:3 NBV 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’

Dat is het doel van de schepping. Dat de aarde vol is van de majesteit van de Heer. Dat zijn schoonheid van alles afstraalt. En ook jij mag vervuld zijn van Zijn majesteit. Petrus zegt dus: het einde van alle dingen is nabij, of: alle dingen komen tot hun doel! En Gods doel is dat de majesteit van de HEER de hele aarde zal vervullen. Overal zal Gods heerlijkheid stralen als de zon.

En Petrus zegt dus tegen jou vandaag:

Kom tot je doel! Schitter jij dan ook van Gods schoonheid, heerlijkheid, majesteit. Wees jij ook vol van Gods heerlijke karakter. En dat is de kern van de preek. Dat wij die door Jezus bij de Vader mogen horen, zijn majesteit uitdelen in deze wereld. Dat zijn koninklijke glans van ons afstraalt. Dat we een licht zijn voor de wereld. En hoe doen we dat dan? Nou, door uit te delen wat God ons gegeven heeft. We mogen groeien in een koninklijk en hoffelijk leven! \

Alle voorschriften die nu volgen, zijn allereerst geschenken die de hemelse Vader ons gegeven heeft.

Laten we de voorschriften erbij pakken die Petrus ons geeft:.

We mogen uitdelers worden van genade!

1 Petrus 4:8 NBV 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Dankzij de liefde van God heeft de Here Jezus door zijn lijden en sterven al onze zonden van ons weg gedaan. Zo ver het oosten verwijderd is van het westen, zo ver duwt God de zonden van ons weg. Zo mogen wij leren onze mede-zondaars te behandelen. We lijken samen meer op elkaar dan op Jezus. Help elkaar te wijzen op Jezus.

1 Petrus 4:9 NBV 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.

In 1 Petrus 1 hebben we al een keer ontdekt dat God ons welkom thuis heet. God geeft ons onverdiend en helemaal gratis een prachtig hemels Vaderhuis.

1 Petrus 1:4 NBV 4 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

Nu al ben je verzekerd van eeuwig onderdak. Zou je dan niet jouw huis openstellen om van die liefde te delen voor alle mensen?

1 Petrus 4:10 NBV 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

God onze Schepper heeft ieder van ons uniek gemaakt. Waar in onze wereld een eeuwige oorlog gaande is wie net even wat unieker is dan de ander, daar zegt God: nee, ieder mens is even uniek. Zet je maar in met wat ik je heb gegeven. Zo wordt de wereld vol rijkdom als mensen zichzelf kunnen inzetten met hun talenten.

1 Petrus 4:11 NBV 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

Gods Woord is Jezus in eigen persoon. Jezus schenkt vermoeide, en met schuld en schaamte belaste mensen een nieuw perspectief. Gods woorden spreken is Jezus delen in je leven. Hij schenkt ons hoop, vergeving, nieuwe kansen. Dit mogen wij elkaar ook steeds weer schenken. Wij mogen Gods goede woorden doorgeven aan elkaar. Dat betekent niet dat je heel vroom moet praten, of teksten continu moet citeren. Nee, niet perse. Je probeert mensen te helpen om door Gods venster te kijken naar hun leven.

En we helpen elkaar, vanuit de kracht die God ons schenkt. God geeft ons vleugels om te helpen. Ieder met de kracht die God geschonken heeft. Iedereen helpt een beetje of meer. Allen helpen omdat God ons er de kracht voor geeft.

Tot je doel komen is dus doorgeven wat God jou gegeven heeft. We mogen echt een licht zijn voor de wereld als wij in onze levenshouding mogen laten zien wie God is. Maar dan nu de reality check. Wat zien mensen dan aan mij? Is dat de majesteit van de Heer, of zijne majesteit Chris.

Als mensen jou typeren wat zien ze dan in je?

  • Een liefde zo groots als die van God?
  • Een gastvrijheid zo vrolijk en ruimhartig als bij God?
  • Inzet van je gaven waarmee ze iets zien van God?
  • Woorden die net zo bevrijdend zijn als Woorden van God?
  • Hulp die echt helpt voorbij een situatie te zien? Zoals Gods hulp ons redt uit situaties waar de hoop vervlogen was?

Ach, weet je. Dan ben ik vaak nog zoveel wel met mezelf bezig. Wat zien mensen dan nog veel van mij. Daarom wil ik zo graag steeds weer Gods stem horen en bij Hem zijn. Want zonder Hem te leven, kan je Gods goedheid ook niet delen.

Blijvende schoonheid die treffen we bij de Vader. Blijvende schoonheid daar zijn we in de kerk naar op zoek. Als we bidden dan willen we niet allereerst onze boodschappenlijst delen. Bidden is zoveel meer dan praten tegen God en je wensenlijst bij hem deponeren. Je mag natuurlijk je verlangens delen met God. Maar God wil dat je je verlangens leert plaatsen in zijn be-doel-ing.

Bidden is wat Calvijn zo beeldend uitdrukt: in de heilige ruimte van God gaan staan. Bidden is een tijd en een gelegenheid kiezen om je terug te trekken in je binnenkamer om in Gods ruimte te gaan staan. Dat betekent dus dat bidden begint met ontvangen! Ontvang God! Ontvang de overvloed van zijn genade, leef daar elke dag uit opdat je daarvan kan delen.

En laat je daarin helpen door broeders en zusters. Bid samen. Luister een podcast. Lees een dagboek. Luister een lied. Belijd je zonden aan een ander. Begin dus met ontvangen van Gods genade. Sta in zijn heilige ruimte, en Hij zal je leven heiligen. Vol maken van zijn majesteit. Ja, dan zul je echt een koningskind zijn dat hoffelijk leert leven tot eer van Zijn grote Naam.

Amen