Onbeperkt houdbaar: doe alles met liefde

NGK Middelharnis https://ngkmiddelharnis.nl

Geliefde gemeente,

Wist je dat de vele beloften in het Oude Testament niet verjaard zijn, maar juist actief dankzij de komst van Jezus en het werk wat hij heeft gedaan? Lange tijd besefte ik dat te weinig. Voor mij wezen de profeten wel naar Jezus — dat doen ze ook — maar ik besefte niet de kracht dat de beloften dus vandaag in Christus krachtiger zijn dan ooit! De kracht van de profetieën vinden we in de levende Here Jezus! De beloften die de profeten mochten meegeven aan Israël, helpen ons te begrijpen waar we naar op weg zijn! Daarom las ik Jesaja 11! Als Petrus ons wijst op die hemelse erfenis, het Vaderhuis, als we het hebben over achter Jezus aangaan aan de hand van de hemelse Vader, dan hebben we het over dat heerlijke vergezicht dat we krijgen in Jesaja 11!

Jezus is die telg aan de stamboom van Isaï, de boom van David. Jezus is die bloeiende boom die de wijsheid van God naar de aarde brengt. Jezus heeft het vrederijk van God dichtbij gebracht! Hij heeft de toegang ontsloten. De deur staat open. Door Hem mogen we op weg naar dat Vaderland waar we in Jesaja 11 een mooie voorproef van zien. Want wat is de grote belofte die hieruit spreekt?

Het kwaad is ten minste houdbaar tot de dag dat God komt rechtspreken! Er komt een eind aan het kwaad! Het kwaad is beperkt houdbaar. Er komt een dag dan zal het recht van God zegevieren. Dan worden alle verdrukte mensen recht gedaan, dat wat scheef en krom gegroeid was, wordt rechtgezet.

 Er komt een dag dan is al het onrecht, alle lelijkheid over datum!

De beeldspraak die Jesaja gebruikt, spreekt teder en krachtig tegelijk: een wolf dat naast een lammetje ligt, een kind dat gerust zijn hand kan uitsteken naar een slang. Ofwel: van geweld, dreiging en dood is geen sprake meer. Wat een heerlijk vergezicht. Wat is die belofte ineens dichtbij gekomen als ik besef dat Jezus de brenger is van dat Koninkrijk en dat Hij mij schoonmaakt van al mijn onrecht en fouten zodat ook ik welkom ben!  Ook in mij is al het kwaad beperkt houdbaar! Ook in mij zal eens alles helemaal gaaf zijn.

En als we nu 1 Petrus 1 er weer bij pakken, en we proberen weer even terug te halen waar het eerder over ging in 1 Petrus 1, dan krijg je een helder plaatje bij die onvergankelijke, niet te bederven erfenis waar Petrus het over heeft! Jezus brengt je thuis bij de Vader. Het huis van Zijn Vader, wordt in geloof ook jouw thuis! Wat een wonder! Maar daarvoor moet je wel op weg, zei ik vorige keer. Achter Jezus aan, als je leider en Herder. Maar ook: in alles met Hem gaan, Hij is je reisgenoot. Ofwel: wie uit genade gaat leven, gaat genade ademen.

Vandaag werk ik naar aanleiding van Petrus uit hoe dat toekomstplaatje nu al concreet wordt in de liefde. We zijn geroepen voor dat onbeperkt houdbare leven uit Jesaja 11! Gods heerlijke vrederijk breekt aan, laat die droom je aanmoedigen om nu al een onbeperkt houdbaar leven te leiden!  Vlucht voor het kwaad, en doe alles uit liefde!

Dat is ook het thema:

Onbeperkt houdbaar: doe alles uit liefde.

BELOFTE: je gaat in deze preek ontdekken hoe Jezus je roept nu al te leven met het oog op je toekomstige Vaderland. Dat betekent dat je alles wat beperkt houdbaar is moet afdoen (want dat vergaat als gras en als de veldbloem) span je in plaats daarvoor in voor het onbeperkte leven. Leef als een bewoner van Gods Vaderhuis, dat zal voor eeuwig standhouden: doe alles met liefde.

Nu, dan eerst de tekst:

1 Petrus 1: 22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25 Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Op de presentatie zet ik de tekst even op een rijtje. Petrus zegt dat je gereinigd bent, dat is je identiteit dankzij Jezus. Je bent door Hem schoongewassen. God kijkt naar je als ware je onschuldig!  Petrus zegt dat je gereinigd bent door gehoorzaamheid aan de waarheid dat is het middel. Hoe word ik gereinigd? Nou door Jezus aan te nemen en Hem te volgen. Geloof en gehoorzaamheid gaan hand in hand. Zoals Dietrich Bonhoeffer zei: “de gelovige gehoorzaamt, en de gehoorzame gelooft.” Gehoorzamen gaat over vertrouwen: Vader wat U doet is goed. Daarom ga ik op uw weg. Je bent gereinigd met een doel, namelijk om voortaan zuiver te leven. Wat is een zuiver leven? Een zuiver leven is een leven in oprechte broederliefde. Letterlijk staat er: je bent geroepen tot ongeveinsde broederliefde. Doe niet alsof je broeders en zusters bent, maar zet je ervoor in je broeders en zusters echt te zien als kinderen van dezelfde Vader.

Ons doel is om nu al te leven zoals het in Gods Rijk zal worden! Hoe zal het worden, zie de aangekondigde vrede van Jesaja! Zie hoe recht zegeviert en de verhoudingen tussen mensen herstelt.

Jezus heeft ons schoongewassen van alles dat niet goed is en niet liefdevol. Je bent schoongewassen van alles wat beperkt houdbaar is! Wat is dan beperkt houdbaar? Nou alle mensen! Ze zijn als gras. Hun schoonheid is als een veldbloem. Waar wij doorgaans voor leven is helemaal niet houdbaar. Of dat nu je werk is, je bezit, genot, of je slimheid als dat het een en het al is dan ga je met lege handen het graf in. Maar Gods Woord, zijn beloften zijn eeuwig houdbaar. Daarmee nodigt Petrus je uit tot de bruiloftszaal van het nieuwe leven: het feest van de eeuwige liefde.

De opdracht is dus om nu al te leven zoals het morgen zal zijn: Heb elkaar in de gemeente vurig lief met een zuiver hart. Je bent gewassen, om vervolgens een zuiver leven te leiden. Of wel: schone handen, schone daden! Doe alles in je leven uit liefde dus! Als schoongewassen kinderen van Jezus.

En de kern van mijn preek is: dit is een gebod. Het is niet vrijblijvend. Als je onderdeel uitmaakt van de kerk en je gelooft in Jezus, dan kan jij je hiervan niet ontslaan maar moet je er steeds weer naar zoeken. En het is een gebod, want vanuit onszelf doen we niet automatisch de goede dingen. We moeten onszelf steeds weer herinneren aan dit gebod: Heb elkaar vurig lief, uit een zuiver hart. Zeker in de gemeente waar je elkaar niet hebt uitgezocht en waarin het heel makkelijk is te blijven plakken bij de mensen van jouw smaak en kraak.

Nee, heb vurig lief! Doe alles uit liefde. Alles wat je niet uit liefde doet, is beperkt houdbaar. Alles wat je niet uit liefde doet staat in het donker van de dood.

Zo makkelijk als u misschien ja en amen roept, zo weerbarstig is de werkelijkheid nietwaar? Voor mij wel! Want als je eens bij jezelf nagaat hoe jij het de afgelopen week hebt gedaan. Zag je dan dat onbeperkt houdbare leven van Gods liefde terug in je leven? Of dat beperkt houdbare leven van je eigen dikke ik. Dat is een belangrijke vraag. Te vaak zie ik nog terug dat we wel liefde roepen, maar niet liefde doen.

Toen ik bij mezelf te rade ging, kwam ik erachter hoe automatisch het oude leven zich meester maakt van mij. Als ik ‘s ochtends ontwaak, dan ontwaakt automatisch de oude mens met mij. Maar de nieuwe mens niet. Ik sta niet automatisch gericht op Gods Koninkrijk. Het is te vergelijken met een TV die op stand-by staat. Zet je die aan, dan gaat die terug op de stand waarin jij het achterliet. Zo staat mijn oude mens altijd op stand-by.

Twee voorbeelden die dat deze week weer mooi illustreerden. Rebecca was dinsdag een tas vergeten die ze nodig had. Ze belde me op dat ze geen kans zag om terug te rijden en of ik de tas wilde brengen. Mijn eerste reactie? Moppers, verwijten en tegenzin. De liefde kwam later, toen ik de auto instapte en ging. Maar de eerste reactie was dat ik geen zin had mijn agenda en plannen om te gooien. Tweede voorbeeld. Onze jongens worden altijd 6 uur wakker. Maakt niet uit of ze om half zeven in bed liggen, of 8 uur. Ik merk dat ik daar steeds slechter tegen kan en wordt dus boos op de jongens dat ze meteen om 6 uur in de morgen aan staan. Onweerpapa. Ik verwijt mijn jongens dat ik niet uitgerust ben. Tot ik ontdekte dat ik eigenlijk zelf een bizar slecht slaapritme heb. Ik probeer altijd elke minuut van de dag uit te buiten. Ik ben degene die niet liefdevol zorg voor mijzelf. De jongens doen het niet, ik ga te laat naar bed. Alles doen uit liefde betekent dus ook zorg voor jezelf. Heb je naaste lief als jezelf.

Lieve broer of zus, hoe zit dat bij jou?  Bedenk eens je eigen voorbeelden. Kijk eens terug. Leef jij doorgaans onbeperkt houdbaar? Of maak jij net als ik vaak weer vuile handen aan het oude leven. Word je vuil omdat liefde niet de rode draad is van wat jouw hoofd, hart en handen domineert. Misschien heb je Jezus nog helemaal geen ruimte gegeven om jou te reinigen. Misschien zit je nog helemaal gevangen in een leven dat draait om je eigen as. Wie is de zon in jouw zonnestelsel? Jezelf, of God.Ik kan me voorstellen dat dit gebod om alles te doen uit liefde heel confronterend is. Dat is logisch. Onderweg kom je nog zo vaak dat gedrag tegen dat beperkt houdbaar is. We vergeten zo vaak naar welk heerlijk land we op weg zijn, net als ik.

Daarom wil ik graag twee dingen meegeven om mee aan de slag te gaan.

Het gaat om berouw en om dankbaarheid.

Berouw:

Kijk eens naar jouw bezigheden de afgelopen week. Was dat beperkt houdbaar, of onbeperkt houdbaar?  Let dan niet alleen op je gedrag, maar probeer jezelf te bevragen, waarom doe ik die dingen dan zo? Heb ook oog voor je levensstijl. Zoals ik mijn eigen slaapritme niet op orde had omdat ik altijd bezig blijf, zo kunnen er ook in jouw leven patronen zijn die je dagelijks leven bepalen. Als je het altijd te druk hebt bijvoorbeeld om met God bezig te zijn, dan is dat een patroon. Waar komt dat patroon vandaan. Voor welke tijdelijke glorie leef je dan?

Als je gedrag beperkt houdbaar was: breng het bij Jezus! Breng het vandaag nog bij Jezus en laat het verdwijnen in de oud papierbak van vergeving! Jezus wil je steeds weer schoonwassen. De doop garandeert je dat de Vader steeds weer naar jou kijkt alsof hij zijn gehoorzame Zoon Jezus ziet. Steeds weer zal Hij je schoonwassen.

Dankbaarheid:

Maar kijk niet alleen naar wat niet mooi is in je leven. Zie ook de schoonheid van het nieuwe leven dat doorbreekt. Om te beginnen: als je jezelf ontdekt aan je tekortkomingen is dat een hele belangrijke stap! De Geest spiegelt jou waar jij de kracht van de Geest nodig hebt. En als je dan  groei mag opmerken, wees dan maar blij! Sta er echt bij stil en vier met de mensen die je dierbaar zijn dat je gegroeid bent in gulheid, mildheid, vergevingsgezindheid, zachtmoedigheid! Noem maar op.

Sta er echt bij stil, en dank God ervoor! Hij is met je bezig.

Dus dat was de preek: Jezus heeft de deur geopend naar zijn Vaderhuis waarin goedheid, vrede en recht onbeperkt houdbaar zullen zijn. De oproep van Petrus is om dan ook een leven te leiden dat onbeperkt houdbaar is. Onbeperkt houdbaar is je leven als je alles met liefde doet. Alles wat beperkt houdbaar is moet uit ons leven verdwijnen. Onderzoek jezelf wat in jouw leven beperkt houdbaar is en ga ermee naar Jezus die je wast van al je onreinheid. En onderzoek jezelf waar het leven al onbeperkt houdbaar is, en dank God ervoor!

Amen!

Vertaling tekst onderstaand lied:

Waar liefde is, daar is God.
De liefde van Christus heeft ons verenigd.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons de levende God vrezen
en met een oprecht hart liefhebben.