De toekomst is Zijn rijk: de weg van de meeste weerstand

NGK Middelharnis https://ngkmiddelharnis.nl

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Smeltwater dat van bergen naar beneden stroomt, of regenwater dat neervalt op onze straten, zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Dat betekent dat water altijd de makkelijkste route volgt om van A naar B te komen. Ik ben geen natuurkundige om het, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Misschien heb je op het strand weleens een dam gebouwd. Je weet wel, zo’n groot gat met een dijk en als je de dam gevuld had met water brak je de dijk door. Wat je dan ziet is dat het water niet rechtstreeks naar zee terugloopt maar daarvoor vaak een kronkelend pad bewandeld. Dat komt omdat water altijd de weg van de minste weerstand volgt. Het volgt een pad waar het zich het makkelijkst kan verplaatsen.

Zoals dat werkt met water, zo werkt dat met ons hart. Ons hart is geneigd om de weg van de minste weerstand te volgen om van A naar B te komen. En waar A dan vaak je huidige situatie is, daar is B, waar jij gelukkiger bent dan nu. De weg van de minste weerstand moet je dan niet begrijpen alsof iedereen de makkelijkste weg volgt. De weg van de minste weerstand is wel de weg die je automatisch volgt. Dat kan dus ook zijn dat je jezelf verliest in keihard werken omdat je zo denkt dat je de moeite waard bent. Het is de weg van de minste weerstand omdat jij dan nog de controle hebt over je leven. Jij baant zelf de weg naar het geluk.Het is jouw koninkrijk. Jij zit op de troon. I did it my way.

Natuurlijk kan de weg naar de minste weerstand zich ook uiten in de verleiding te kiezen voor de makkelijke weg.  Toen ik net dominee was in Middelharnis en de eerste romantiek van dominee zijn plaatsmaakte voor de moeilijke dingen van het leven, was mijn eerste reactie om te kijken waar het gras groener was. Jullie weten dat ik van preken houd en het voelde wel heel goed om in andere gemeenten te preken. Ik had daar niet de uitdagingen maar kon alleen doen wat ik leuk vond. Heel aantrekkelijk klinkt dat nietwaar?  Wel de lusten, niet de lasten. Maar ik wist, toen ik zo zat te flirten met andere kansels, dat dit niet klopte en dat dit ook geen oplossing was voor mijn groei. Weglopen voor problemen is zelden de oplossing.

Vandaag gaan we onszelf deze vraag stellen: waar volgt mijn hart de weg van de minste weerstand? We gaan ontdekken dat het Koninkrijk van Jezus langs de weg van de meeste weerstand gaat: die van vasthoudende liefde, onopgeefbare trouw, en koppige goedheid.  Het is de weg van de meeste weerstand, maar het is tegelijkertijd de weg met de zekerste uitkomst. Het klinkt heel tegenstrijdig, maar dat kan ook niet anders. We geloven dat Christus lijden op een martelwerktuig ons het leven geeft. Dat geheimenis van je kruis dragen dat leven geeft, past ook op ons leven.

De weg van de meeste weerstand, maar ook de weg met de zekerste en mooiste uitkomst. Dat komt omdat Jezus de weg gebaand heeft en regeert! Dat moet je nooit vergeten. Het begint niet bij jou, maar bij de weg die Jezus heeft gebaand voor jou! Zijn ijver om Gods goedheid uit te dragen, zelfs door het moeras van mijn ondankbaarheid heen, bracht Hem de overwinning en ons het leven. Ik preek daarom over deze tekst onder dit thema:

De toekomst is Zijn rijk: de weg van de meeste weerstand

Ik preek over de verzen 17-22 en de nadruk valt op de weg van Jezus, die ons helpt de weg in ons leven te vinden.

1 Petrus 3:17–22 NBV 17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet. 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 19 Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen 20 aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

Dit is één van de moeilijkste gedeelten om uit te leggen uit de eerste brief van Petrus. Er zijn namelijk heel veel theorieën over die geesten in de gevangenis en wat Jezus aan die geesten zou hebben verkondigd. Ik kan dat in het bestek van een preek niet behandelen.

We lezen hier dat Petrus ons aanmoedigt om het goede te doen ondanks hevige verdrukkingen. Petrus haalt dit thema steeds weer aan in zijn brief. Blijkbaar zit hier een hele belangrijke waarheid voor het christelijke leven. Het is deze belangrijke boodschap: God roept ons op om Zijn licht, dat we zien in Christus, door te geven in een donkere wereld. Alleen moet je niet denken dat de duisternis zit te wachten op het licht. Daarom brengt het weerstand en verzet in je eigen hart en omgeving.

Dat zien we bij de Here Jezus. Hij was onschuldig en kwam wonen onder ons die schuldig zijn. Hij is rechtvaardig, en leefde met onrechtvaardigen. Zoveel goedheid botste op zoveel verzet dat Jezus het met de dood moest bekopen. Maar waar de mensen dachten dat het gedaan was met Jezus — hij is immers dood — daar stond Jezus op in een verheerlijkt lichaam en heeft hij gepreekt onder de geesten die gevangenzaten.

Ik zelf vind de uitleg van professor Van Houwelingen erg geloofwaardig. Hij vergelijkt wat Petrus zegt met de joodse theologie van die dagen die voor de meeste joden goed bekend waren. En daaruit blijkt dat de joden uitvoerig schreven over de macht van kwade engelen op mensen.

Welnu zo legden de Joden ook uit dat het kwaad aangewakkerd wordt door machten die groter zijn dan ons. De tijd van Noach wordt dan in het bijzonder genoemd. Noachs tijd is een tragisch dieptepunt omdat toen de ongehoorzaamheid hoogtij vierde, en wel zo dat God het springtij liet worden met een alles verwoestende watervloed . Als je een bijbel bij de hand hebt kan je 2 Petrus 2:4-5 erbij pakken en je zult zien dat Petrus daar inderdaad spreekt over de gevallen engelen.

Dus Jezus predikt aan geesten, engelen dus, die de mensen verleiden van God af te keren.  De inhoud van die prediking wordt ons niet verteld. Dus daarover speculeren heeft niet zoveel nut. Het gaat erom dat Jezus die door iedereen afgewezen was, nu als opgestane Heer predikt onder de ongehoorzame geesten. De inhoud laat zich raden: Jezus heeft door het goede te doen, het kwade overwonnen. Jezus heeft een weg gebaand in de duisternis. Hij trok een spoor van licht. De duisternis moet wijken. Jezus is overwinnaar!

En in die overwinning staan wij! Jezus heeft Gods goedheid aan jou getoond. De Here heeft er alles voor over gehad om jou zijn liefde te tonen en om jou terug te halen bij Hem. Jezus opstanding is een uitnodiging om ook in het leven te gaan staan. Om onderdeel te worden van Zijn Rijk. De toekomst is Zijn Rijk! Jij mag daar onderdeel van worden niet omdat je het verdiend hebt, maar omdat Jezus de weg heeft gebaand.

Dat betekent alleen niet dat wanneer je in Jezus gaat geloven, dat alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nee zegt Petrus. De doop die ons doet delen in de overwinning van Christus, in het leven, is ook een gebed om een goed geweten.

Eigenlijk begint er met de doop ook een strijd in ons leven. Als God zijn handtekening op ons leven zet, dan volgt daaruit de strijd tussen de weg van de minste weerstand en de weg van de meeste weerstand — de weg van mijn rijk en de weg van Gods rijk.

En die strijd kom je het makkelijkst op het spoor als zoekt naar wat in jouw leven weerstand oproept? Wat is jouw afslag naar het geluk?

Waar volgt jouw hart de weg van de minste weerstand?

  • Kinderen en jongeren: wil je er liever bij horen en stoer zijn dan opkomen voor iemand die buitengesloten wordt of gepest? Vloek je maar mee omdat je niet voor een soft wil worden aangezien? Vind je het makkelijker jezelf te verliezen in games, netflix, YouTube, social media dan de moeite te doen om God beter te leren kennen? Is het makkelijker om je niet te interesseren in God omdat God spannend is en niet hip? Ik noem maar wat, je kan het voor jezelf ook invullen. Waar ben ik geneigd te kiezen voor mijn kijk op het leven, in plaats van God?
  • Lieve broeder of zuster. Waar kijk jij naar waar het gras groener is? Is dat je relatie? Flirt je met de gedachte om uit te stappen? Is het je werk? Is het makkelijker om je mond te houden dan je geweten uit te spreken naar de baas? Zijn het je vriendschappen? Heb je steeds andere vrienden die niet teveel moeite kosten? Wat roept bij jou de meeste weerstand op? En wat is jouw weg van de minste weerstand? Waar wil het water in jouw hart heenlopen? Is dat vermaak als vlucht uit een leven waar gewerkt moet worden? Is het juist je werk, als vlucht om verantwoordelijkheid te nemen voor je gezin en man of vrouw? Zoek je bevestiging bij je collega’s om de ruzies thuis te compenseren? Blaf je je kinderen af zodat je rust hebt? Geliefden, vul het maar in. Moeiten in ons leven nodigen uit om onze eigen route naar het geluk te zoeken.

Maar die weg van de minste weerstand brengt zelden geluk. Helaas moeten we dat vaak ondervinden voor we het geloven. Het probleem zit hem meestal niet in de omstandigheden van je huwelijk, werk, gezin of leven; maar in je eigen hart. Om mijn eigen voorbeeld aan te halen. Ik verlang naar comfort, rust en kalmte. Dat is de reden dat ik de uitdagingen van mijn ambt het liefst niet onder ogen kwam. Ik ontdekte echter dat het zoeken naar comfort, rust en kalmte buiten Jezus om je helemaal geen comfort, rust en kalmte geeft, maar angst, onrust, en boosheid. Je moet steeds op de vlucht voor de werkelijkheid als je een gemakkelijk leven wil in deze gevallen wereld. Elke weg waar je buiten God om je geluk zoekt, zal niet voldoende voldoening geven dat je blijvend gelukkig bent. Je zult verder moeten zoeken, zoals water blijft zoeken tot het niet meer verder kan. Zo putten wij onszelf vaak uit door onze weg van de minste weerstand.

Jezus roept tot een andere weg. Niet de makkelijkste, het is zelfs heel pijnlijk, maar wel van geluk. Die weg begint met het geloven dat God de Vader in Jezus jou zo heeft liefgehad dat Hij daar alles voor over had. Het begin van het leven is geloven dat er bij God de Vader geen barrière te groot is om jou te vinden. Het begin van het leven is geloof dat Jezus heeft geleden tot de dood om jou vergeving en goedheid te schenken. De basis voor je leven is God die van je houdt. De basis voor je leven is dat je deelt in de overwinning van Jezus.

Jezus heeft die weg gelopen van afwijzing, lijden en dood omdat hij in was gestapt in jou leven. De tweede stap is dat je erkent dat Jezus jou weg liep. Jezus is de weg gelopen van ongeluk, omdat hij jou wil bevrijden van jou wegen van ongeluk. Dat erkennen betekent ook dat je erkent dat jou weg van de minste weerstand dus een weg van ongeluk is. We kiezen wegen die ons ongelukkig maken en anderen daarin ook. De confrontatie met je egoïsme in het licht van Jezus liefde doet zeer. Maar het is ook heerlijk: zie hoeveel liefde God heeft. Er is geen grotere bron! Drink daar uit! En laat er anderen uit delen! Dat is de derde stap.

En de derde stap is: dat je Jezus bidt of je net als Hem mag leren uitdelen van Gods goedheid. Je mag daar vrijmoedig om vragen zegt Petrus, want Jezus is overwinnaar. Heer, ontdek mij aan mijn wegen. Waar zoek ik de weg van de minste weerstand? Help mij om mijn geluk niet te zoeken in die wegen, maar help mij mijn geluk te zoeken in U. Laat mij zo vol zijn van wie U bent, dat ik daarvan wil delen.

Geliefden. Je eigen ik onder ogen komen is de weg van de meeste weerstand, maar met Jezus is het ook de zekerste uitkomst.

Amen